Best Shoujo Novel List

Chongfei Manual

Chongfei Manual

风荷游月, Funghe Youyue
Stunning Edge

Stunning Edge

Wú Yì Bǎo Bao, 无意宝宝

Hot Shoujo Novel

1
Historical, Shoujo, Fantasy, Adventure, Mature, Martial Arts, Xianxia, Romance, Action, Comedy
2
Romance, Action, Josei, Drama, Xuanhuan, Martial Arts, Shoujo
3
Romance, Drama, Tragedy, Shoujo
4
Romance, Martial Arts, Historical, Wuxia, Shoujo, Drama
5
Romance, Action, Drama, Comedy, Fantasy, Shoujo, Adventure, Xuanhuan, Martial Arts
6
Romance, Xuanhuan, Action, Drama, Shoujo, Fantasy
7
Adventure, Fantasy, Shoujo, Romance, Martial Arts, Action, Comedy, Xuanhuan
9
Romance, Shoujo, Drama, Josei, Historical
10
Romance, Shoujo, Adult, Comedy, Mature